My Tannery

Previous Image
Next Image

info heading

info content

   

นวัตกรรมใหม่ ของหนังจระเข้ “ Metal Free “


นวัตกรรมใหม่ ของหนังจระเข้ “ Metal Free “ กับเทรนใหม่ล่าสุด เพื่อสำหรับลูกค้าของเรา

หนังจระเข้ มีคุณภาพสูง และสวยงาม
หนังจระเข้ ได้ผ่านกระบวนการฟอกหนัง ที่มีความปลอดภัย ต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม
หนังจระเข้ที่มีส่วนร่วมการจัดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่มีจำกัด
หนังจระเข้ ได้กระบวนการฟอกที่ใส่ใจต่อระบบนิเวศวิทยา และผู้ใช้

ในปัจจุบัน และในอนาคต หนังจระเข้ของเราจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นภายใต้นวัตกรรมของเรา ทางด้านเทคนิค, ประสิทธิภาพสูงของกระบวนการผลิต และรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้
เราเป็นผู้นำ ในการพัฒนา นวัตกรรม “ Bio – design “ ของหนังจระเข้ ,คลาสใหม่อย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ภายใต้ผลิตภัณฑ์หนังจระเข้ Sriracha farm (Asia).ของเราทุกประเภท
คุณภาพหนังจระเข้ที่มีความสม่ำเสมอของสี
หนังจระเข้ มีความคงทนสูงต่อความร้อน และ แสงแดด
หนังจระเข้ มีความคงทนสูงต่อการซึมผ่านของน้ำ
หนังจระเข้ มีความคงทนและรักษาคุณลักษณะของความนิ่ม น้ำหนักเบา และนุ่มนวลน่าสัมผัส
หนังจระเข้ มีคุณภาพที่ต่อต้านการเกิดเชื้อรา จากการใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
The Innovation of Crocodile skin, “MetaI Free”, exclusively for Sriracha Farm’s customer
High Luxury and quality
Friendly environmental tanning process
Best practice to manage limited resource
Controlled Tanning environment in high Safety level for customer
Present and future, our innovation of Crocodile skin has evolved in high technique and efficiency of manufacturing process as well as high responsibility to the environment and our customer
We are the leader of innovation “Bio — Design” for Crocodile skin. Highly technique of tanning process for our entire product
Consistent quality of Crocodile leather
High Sunlight and Heat resistance
High Water resistance
Permanently light weight, gentle touch, and Softness.
Mold protection in every circumstance